KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

04.04.2013 18:35

 

 

Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem Borkovany č.p. 49, 691 75

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

 

Ředitelka základní a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Opakované podání žádosti

 

1

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

2

Věk dítěte k 1.9.**

3 roky věku

1

4 roky věku

2

5 let věku

3

Individuální situace dítěte

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

1

Základní školu navštěvuje sourozenec dítěte

2

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

1

 

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

 

III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 

 

 

V Borkovanech 28.3.2013                                                    RNDr. Michaela Bubíková

                                                                                                     ředitelka školy