Informace ke zpracování osobních údajů

 

Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace, IČ 75024004, se sídlem Borkovany 49, 691 75 (dále jen „škola“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).

 

Škola je správcem Vašich osobních údajů a osobních údajů Vašich dětí, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

 

Osobními údaji jsou takové informace, na základě kterých můžeme identifikovat určitou osobu, jde o údaje, které jsou přiřaditelné ke konkrétní osobě (např. jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, adresa bydliště, e-mailová adresa).

 

Účel zpracování osobních údajů

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem poskytování vzdělávání dětem a provozování další činnosti, která s výchovou a vzděláváním dětí souvisí.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základně těchto titulů:

 

  • pro splnění právních povinností, které se na školu vztahují zejména dle školského zákona (např. správní řízení o (ne)přijetí k předškolnímu/školnímu vzdělávání, o odkladu povinné školní docházky, o zahájení/ukončení individuálního vzdělávání, vedení školní matriky, vedení třídních knih a třídních výkazů),
  • pro uzavření a plnění smlouvy (např. poskytování stravovacích služeb, pracovní smlouvy, soukromoprávní smlouvy s dodavateli služeb),
  • pro ochranu práv a oprávněných zájmů školy, jako je ochrana osob a majetku školy, ochrana života a zdraví dětí (např. provozování kamerového systému),
  • na základě souhlasu (např. zveřejnění jména a fotografie dětí, osobní údaje osoby vyzvedávající dítě ze školy či družiny), který vyjadřuje svobodný (není součástí smlouvy či jiného ujednání), konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle, jeho součástí je informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

Další informace

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v listinné i elektronické podobě.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů školou nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu.

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu, po jejímž uplynutí jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem/řádem.

 

Práva podle GDPR

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména právo:

 

  • na přístup ke svým osobním údajům,
  • na opravu svých osobních údajů,
  • na výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • na přenositelnost osobních údajů.

 

Vaše požadavky bude škola řešit v souladu s Nařízením GDPR.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název:                                       Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace

Kontaktní poštovní adresa:           Borkovany 49

Telefonní číslo:                           519 419 414

Elektronická adresa:                    zsborkovany@skolniweb.cz

Identifikátor datové schránky:       gd3mbrg

IČ:                                             75024004

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Nevyhoví-li škola Vaší žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem Vašich práv, můžete se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo podat stížnost proti postupu školy na příslušný dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

 

Škola na základě povinnosti uložené jí Nařízením GDPR jmenovala tohoto pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec

Jméno :                    RNDr. Leoš Vejpustek

Telefonní číslo :         725 935 553

E – mail:                   manazer@hustopecsko.net