Organizační řád školní družiny

 

 

 

Provozní doba: pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 11.40 – 16.00 hod.

úterý: 12.35 – 16.00 hod.

 

 

 

Ø  Práci ve ŠD povede jedna vychovatelka, které bude svěřeno maximálně 20 žáků; o jejich přijetí rozhoduje

    ředitelka školy.

Ø  Přihlásit se do ŠD je možné pouze na základě písemné přihlášky; přednostně budou bráni žáci z nižších

    ročníků (1. – 3. ročník).

Ø  Docházka přihlášených žáků je povinná; každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.

Ø  Pobyt žáků ve ŠD bude realizován dle záznamů o docházce v písemné přihlášce; jiný způsob docházky, zvláště

    pak odchod ze ŠD je možný pouze na základě písemné omluvenky.

Ø  Žáky, kteří navštěvují kroužky ve škole, přebírá vedoucí kroužku a po skončení je předá zpět vychovatelce.

Ø  ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, relaxačních

    a zájmových činností, umožňuje žákům i přípravu na vyučování po předchozí dohodě s rodiči.

Ø  ŠD využívá prostory školy, školní zahrady i místní sokolovny.

Ø  V době prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz školní družiny v rozsahu stanoveném ředitelem

    školy v případě účasti přihlášených nejméně 5 žáků.